Privacy statement

Wie zijn we?
BIDM B.V. heeft als kernactiviteit het oplossen van datavraagstukken binnen de verzekeringsbranche. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we persoonsgegevens.
Onze contactgegevens zijn:

Adres: Aardheuvel 12, 5685 AC BEST
Telefoon: 06 5475 0111
Website: www.bidm.nl
E-mail: info@bidm.nl

Waarom dit statement?
We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover.

Soorten gegevens
Voor onze rol als verwerker van gegevens van uw klanten verwijzen wij u naar de informatie in onze data verwerkersovereenkomst.
Wij verwerken daarnaast de volgende (persoons)gegevens van u en/of uw medewerkers. Dit privacy statement betreft dus expliciet deze gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Bezoekadres
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • E-mailadres
 • Contactpersoon
  • Gegevens contactpersoon
  • E-mailadres (werk)
  • E-mailadres (privé: indien contact via prive gewenst is)
  • Telefoonnummer (werk)
  • Telefoonnummer (privé: indien contact via privé gewenst is)
 • KvK nummer
 • AFM vergunning nummer

Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken persoonsgegevens die u verstrekt voor het aangaan van een overeenkomst met BIDM mogelijk voor de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van de (persoons)gegevens die u verstrekt voor het aangaan van de overeenkomst met BIDM.

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt voor het aangaan van de overeenkomst met BIDM alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst met BIDM. Dat geldt zeker voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en die van uw klanten te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken de persoonsgegevens die u verstrekte voor het aangaan van de overeenkomst met BIDM niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij betreffende persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener.
 • Notarissen, advocaten, accountants.

Wijzigingen van de Privacy statement
Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op via onze functionaris gegevensbescherming.

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Versie: 1.1
Datum: 14-06-2020